برای مشاهده کامل برنامه کلاس ها، به سمت چپ اسکرول کنید.

ساعت

صـــــــــــــــــبح

ظهـــــــــــــــــر

عصـــــــــــــــر

ایام
هفته

۸-۹

۹-۱۰

۱۰-۱۱

۱۱-۱۲

۱۲-۱۳

۱۳-۱۴

۱۴-۱۵

۱۵-۱۶

۱۶-۱۷

۱۷-۱۸

۱۸-۱۹

۱۹-۲۰

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدماتی گروهی 

 

 

پریناز عاکف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدماتی گروهی 

تکمیلی گروهی  

پیشرفته گروهی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

حمزه مومنی روش تدریس

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

****** 

****** 

محمدرضا فرزانه مقدماتی خودکار

 

 

 

 

مقدماتی گروهی 

تکمیلی گروهی 

 

پیشرفته گروهی 

 

****** 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

حمزه مومنی روش تدریس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

****** 

****** 

 

 

 

 

 

مقدماتی گروهی  

 حجت و امیرمحمد پورعلی تکمیلی خودکار

نیکی تفضلی  لاتین پیشرفته

 

 

 ******

****** 

 

 ملیحه قلندر دوره تخصصی خودکار

 

 

 

 

 

طراحی سیاه قلم 

طراحی سیاه قلم