• حتما مدارک ثبت نام (یک قطعه عکس ۳*۴ جدید و کپی شناسنامه) را قبل از شروع کلاس به پذیرش تحویل دهید.
  • به دلیل اهمیت آموزش مستمر در رسیدن به نتیجه مطلوب غیبت بیش از دو جلسه مستمر به معنی انصراف از کلاس بوده و نیاز به ثبت نام مجدد میباشد.
  • تعداد غیبت مجاز در کلاسهای خصوصی یک جلسه است و پس از آن از جلسات کلاس کسر خواهد شد.
  • هزینه پرداخت شده به آموزشگاه طبق “آیین نامه اداره فرهنگ و ارشاد” استرداد خواهد شد.