دوره های آموزشی خوشنویسی با خودکار

کلاس های خوشنویسی با خودکار فارسی (گروهی)، بصورت ۱۲ جلسه یک ساعته برگزار می شود

کلاس های خوشنویسی با خودکار فارسی (خصوصی)، بصورت ۱۰ جلسه یک ساعته برگزار می شود

ترم یک خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • کلاس گروهی دوره پیشرفته طراحی و سیاه قلم
  18 الی 20
  مدرس: رابعه نظریشروع دوره: ۵ تیر ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 4 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 350,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی طراحی و سیاه قلم
  دوشنبه و چهارشنبه16 الی 18
  مدرس: رابعه نظریشروع دوره: ۲۹ خرداد ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 2 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 2 نفر
  هزینه ثبت نام: 240,000 تومان
 • کلاس خصوصی آنلاین دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  ساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۵ آبان ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 360,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۳ آبان ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۷ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۷ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت کلاس با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۸ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت کلاس با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۶ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 510,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ مرداد ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 2 نفر
  هزینه ثبت نام: 400,000 تومان

ترم دو خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • کلاس گروهی دوره پیشرفته طراحی و سیاه قلم
  18 الی 20
  مدرس: رابعه نظریشروع دوره: ۵ تیر ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 4 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 350,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی طراحی و سیاه قلم
  دوشنبه و چهارشنبه16 الی 18
  مدرس: رابعه نظریشروع دوره: ۲۹ خرداد ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 2 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 2 نفر
  هزینه ثبت نام: 240,000 تومان
 • کلاس خصوصی آنلاین دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  ساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۵ آبان ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 360,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۳ آبان ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۷ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۷ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت کلاس با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۸ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت کلاس با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۶ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 510,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ مرداد ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 2 نفر
  هزینه ثبت نام: 400,000 تومان

ترم سه خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۱۶۰۰۰۰تومان

 • کلاس گروهی دوره پیشرفته طراحی و سیاه قلم
  18 الی 20
  مدرس: رابعه نظریشروع دوره: ۵ تیر ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 4 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 350,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی طراحی و سیاه قلم
  دوشنبه و چهارشنبه16 الی 18
  مدرس: رابعه نظریشروع دوره: ۲۹ خرداد ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 2 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 2 نفر
  هزینه ثبت نام: 240,000 تومان
 • کلاس خصوصی آنلاین دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  ساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۵ آبان ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 360,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۳ آبان ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۷ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۷ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت کلاس با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۸ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  شنبه و پنج شنبهساعت کلاس با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۶ مهر ماه ۹۸
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 510,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهساعت با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ مرداد ماه ۹۹
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 2 نفر
  هزینه ثبت نام: 400,000 تومان