دوره های آموزشی خوشنویسی با خودکار

کلاس های خوشنویسی با خودکار فارسی (گروهی)، بصورت ۱۲ جلسه یک ساعته برگزار می شود

کلاس های خوشنویسی با خودکار فارسی (خصوصی)، بصورت ۱۰ جلسه یک ساعته برگزار می شود

ترم یک خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • کلاس گروهی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه17 اتا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و پنج شنبه16 تا 17
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی لایتن
  با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ دی ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,700,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۵ آبان ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 5 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,150,000 تومان
 • کلاس خصوصی آنلاین دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ اردیبهشت ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان

ترم دو خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • کلاس گروهی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه17 اتا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و پنج شنبه16 تا 17
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی لایتن
  با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ دی ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,700,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۵ آبان ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 5 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,150,000 تومان
 • کلاس خصوصی آنلاین دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ اردیبهشت ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان

ترم سه خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۱۶۰۰۰۰تومان

 • کلاس گروهی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه17 اتا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 0 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و پنج شنبه16 تا 17
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,500,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی لایتن
  با هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ دی ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,700,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۵ آبان ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 5 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,150,000 تومان
 • کلاس خصوصی آنلاین دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۵ اردیبهشت ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان