دوره های آموزشی خوشنویسی با خودکار

کلاس های خوشنویسی با خودکار فارسی (گروهی)، بصورت ۱۲ جلسه یک ساعته برگزار می شود

کلاس های خوشنویسی با خودکار فارسی (خصوصی)، بصورت ۱۰ جلسه یک ساعته برگزار می شود

ترم یک خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۳۰ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,850,000 تومان
 • کلاس خصوصی خوشنویسی با خودکار, دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ خرداد ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خط پیوسته لاتین
  با هماهنگی آموزشگاه و دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۴ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,350,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی لایتن
  دوشنبه و چهارشنبه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۶ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,250,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۳۰ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,300,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۵ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 6 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,300,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,800,000 تومان

ترم دو خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۳۰۰,۰۰۰ تومان

 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۳۰ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,850,000 تومان
 • کلاس خصوصی خوشنویسی با خودکار, دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ خرداد ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خط پیوسته لاتین
  با هماهنگی آموزشگاه و دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۴ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,350,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی لایتن
  دوشنبه و چهارشنبه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۶ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,250,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۳۰ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,300,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۵ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 6 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,300,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,800,000 تومان

ترم سه خوشنویسی با خودکار

قیمت دوره ۱۶۰۰۰۰تومان

 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۳۰ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,850,000 تومان
 • کلاس خصوصی خوشنویسی با خودکار, دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۹ خرداد ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,000,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره پیشرفته خط پیوسته لاتین
  با هماهنگی آموزشگاه و دوشنبه و چهارشنبه17 تا 18
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۴ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,350,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی لایتن
  دوشنبه و چهارشنبه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۶ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,250,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره استادی خوشنویسی با خودکار
  با هماهنگی آموزشگاهبا هماهنگی آموزشگاه
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۳۰ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 1 نفر
  هزینه ثبت نام: 2,300,000 تومان
 • کلاس گروهی دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه18 تا 19
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۲۵ اردیبهشت ماه ۰۳
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 6 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 6 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,300,000 تومان
 • کلاس خصوصی دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار
  یکشنبه و سه شنبه19 تا 20
  مدرس: آقای غفاریشروع دوره: ۱۰ بهمن ماه ۰۲
  ظرفیت جهت رزرو کلاس: 1 نفر
  هنرجویان متقاضی این دوره: 0 نفر
  هزینه ثبت نام: 1,800,000 تومان